دمنوش

افراد بسیار کمی وجود دارند که به تاثیرات دمنوش های گیاهی که در گذشته جزء جدایی ناپذیر پزشکی و طب بوده است اعتقادی نداشته باشند.